Obavijesti

ODLUKA O ODABIRU

ODLUKA O ODABIRU.pdf

ODLUKA O PONIŠTAVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTAVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA.pdf

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NATJEČAJA.pdf

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Radnik - Vrtlar – 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada – Općina Stupnik
Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

Uvjeti:
• SSS – završena srednja škola tehničkog ili agronomskog smjera
• Radno iskustvo – minimalno 5 godina na istim poslovima
• Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
• Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
• Životopis
• Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
• Presliku vozačke dozvole s obje strane
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
• Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

Opis radnog mjesta:
• Samostalno obavlja i vodi poslove održavanja i izgradnje
• Radi sve poslove vezane za prijevoz, prikupljanje, razvrstavanje i deponiranje komunalnog otpada, prikupljanje i postupanje s glomaznim i drugim otpadom
• Rukovanje pomoćnim alatima (motorna pila, kosilice i trimeri, bušilica, brusilica, vibro nabijači itd.)
• Ovlašten je obavljati sve poslove na području održavanja zelenila ( košnja trave, humusiranje, plijevljenje, grabljanje)
• Piljenja i rušenja manjih stabala
• Sadnja sezonskog cvijeća
• Sadnja grmova, stabala i ostalog raslinja
• Zalijevanje svih biljaka i zelenih površina
• Obrezivanje svih grmova, biljaka i živica
• Održavanje zelenih površina čistim
• Odstranjivanje korova
• Čišćenje i održavanje puteva/staza
• Upravljanje jednostavnim vozilom u svrhu lakšeg izvršenja poslova na uređenju zelenih površina (B kategorija)
• Vrši dnevni pregled radne opreme i pomoćnih alata, održavanje radne opreme i pomoćnih alata (pranje, podmazivanje i sl.)
• Obavlja sve poslove iz grupe komunalnih djelatnosti te obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u poslove radnog mjesta, odnosno poslove u okviru djelatnosti Društva
• U svakom trenutku odgovoran je za očuvanje ugleda Društva kojega svojim ponašanjem ne smije narušavati, te obavlja i druge poslove na temelju naloga rukovoditelja odjela i direktora Društva.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 26. travnja 2022. godine na adresu: Stupnički komunalac d.o.o., Gornjostupnička 33, 10 255, (s naznakom – „Prijava na natječaj za radno mjesto Radnik - vrtlar – ne otvaraj“). U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Svaki prijavljeni kandidat/kandidatkinja koji ispunjava formalne uvjete kontaktirati će se na kontakt broj naveden u prijavi na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Stupnički Komunalac d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Asfaltiranje cesta

U narednom tjednu asfaltirat će se cesta Domovićev brijeg prvi odvojak i Domovićev brijeg u spoju s med cestama.

Novo groblje

Uskoro u izradi.

Reciklažno dvorište

Uskoro u izradi.

© 2023. Stupnički komunalac d.o.o. Sva prava pridržana